Raad van Commissarissen

De raad van Commissarissen ziet toe op het beleid van de Raad van Bestuur. Zie onder een overzicht van de Commissarissen.

C. de Jong - Voorzitter van Raad van Commissarissen 

E. Thyssen

T.A. Allen

B.W.B. Grimmelt

P.H.J.M. Visée 


Verantwoordelijkheden van de Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur (RvB) en de algemene gang van zaken. Het gemitigeerde, wettelijke structuurregime is van toepassing op Mediq. Daarom heeft Mediq een ‘two-tier’-bestuursstructuur met een RvB en een RvC. Mediq BV geldt volgens de regels van het Burgerlijk Wetboek als structuurvennootschap. Voor wat betreft de governance betekent dit met name dat ten opzichte van andere naamloze vennootschappen de Raad van Commissarissen, naast zijn toezichthoudende taak, tevens tot taak heeft de schorsing van bestuursleden, de voordracht van commissarissen en de goedkeuring van een aantal bestuursbesluiten. 

Tot de taak van de Raad van Commissarissen, omschreven in het Regelement Raad van Commissarissen, wordt onder meer gerekend:
 • het houden van toezicht en controle op, en het adviseren van, de Raad van Bestuur omtrent: 
  • (i) de realisatie van de doelstellingen van de vennootschap
  • (ii) de strategie en de risico's verbonden aan de ondernemingsactiviteiten
  • (iii) de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen
  • (iv) het financiële verslaggevingsproces en (v) de naleving van de wet- en regelgeving; 
 • het openbaar maken, naleven en handhaven van de corporate-governancestructuur; 
 • het goedkeuren van de jaarlijkse begroting en belangrijke kapitaalinvesteringen; 
 • het selecteren en voordragen van de externe accountant; 
 • het selecteren van leden van de Raad van Bestuur, het voorstellen ter vaststelling door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van het bezoldigingsbeleid voor leden van de Raad van Bestuur, het vaststellen van de bezoldiging met inachtneming van voornoemd bezoldigingsbeleid en de contractuele arbeidsvoorwaarden van de leden van de Raad van Bestuur; 
 • het selecteren en voordragen van de leden van de Raad van Commissarissen alsmede het voorstellen van de vergoeding voor zijn leden ter vaststelling door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders; 
 • het evalueren en beoordelen van het functioneren van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen, alsmede van hun individuele leden (met inbegrip van een beoordeling van de profielschets voor de Raad van Commissarissen en het introductie-, opleidings- of trainingsprogramma); 
 • het in behandeling nemen van, en beslissen omtrent, gemelde potentiële tegenstrijdige belangen tussen de vennootschap enerzijds en leden van de Raad van Bestuur, de externe accountant en de grootaandeelhouder(s) anderzijds; 
 • het in behandeling nemen van, en beslissen omtrent, gemelde vermeende onregelmatigheden die het functioneren van leden van de Raad van Bestuur betreffen.

Commissarissen worden door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders benoemd. De genomineerden moeten binnen het profiel voor de Raad van Commissarissen passen. De Centrale Ondernemingsraad kan een aanbeveling doen voor een voordracht.

Leden van de Raad van Commissarissen treden af volgens een door henzelf opgesteld rooster van periodiek aftreden. Zij treden af in de eerste Algemene Vergadering van Aandeelhouders in het vierde jaar na benoeming. 

De Raad van Commissarissen heeft uit zijn midden een drietal commissies ingesteld op het gebied van selectie en benoeming van bestuurders en commissarissen (‘selectie- en benoemingscommissie’), remuneratie (‘remuneratiecommissie') en verslaggeving en risicobeheersing (‘auditcommissie’). Deze commissies hebben de taak de besluitvorming van de raad op genoemde gebieden voor te bereiden. Besluitvorming vindt te allen tijde plaats binnen de voltallige raad.