Risicobeheersing

Wij streven bij onze strategische keuzen en bedrijfsvoering naar een productief evenwicht tussen groei en rentabiliteit enerzijds en de risico’s die daarmee samenhangen anderzijds.

Wij hanteren binnen de gehele organisatie een systeem van interne beheersing dat inzicht verschaft in de realisatie van onze doelen, waarbij wij gestructureerd risico’s identificeren en beheersen. Wij beogen daarmee tijdig knelpunten te signaleren en tekortkomingen op te lossen. 

Ons interne beheersings- en controlesysteem is in lijn met het COSO-Enterprise Risk Management-raamwerk voor interne beheersing en risicomanagement. Wij inventariseren bedrijfsrisico’s, kennen er prioriteiten aan toe en nemen zo mogelijk maatregelen ter afdekking of vermindering van deze risico’s. Hierbij maken we onderscheid tussen strategische en operationele risico’s, financiële risico’s en risico's met betrekking tot verslaggeving en naleving van wet- en regelgeving. 

Op grond van onze inschatting van de risico’s waaraan wij zijn blootgesteld en op basis van ontwerp en werking van het beheersingskader, zijn wij van oordeel dat een redelijke mate van zekerheid bestaat dat ten aanzien van financiële verslaggevingsrisico’s onze verslaggeving geen onjuistheden van materieel belang bevat.